Ymchwil


Pobl Ifanc a Chrefydd yn Iwerddon 

Mae Canolfan y Santes Fair wedi cydweithio ‚ sawl partner proffesiynol dros nifer o flynyddoedd i gynnal astudiaeth o bobl ifanc Iwerddon a'u perthynas ‚ chrefydd.

Mae'r Prosiect Pobl Ifanc a Chrefydd yn Iwerddon yn cynnwys tair astudiaeth arbennig ar sawl set o ddata a gasglwyd ynghylch crefydd a phobl ifanc yn Iwerddon, gyda phob set o ddata yn canolbwyntio ar genhedlaeth wahanol o bobl ifanc. Dadansoddwyd dimensiynau lluosog pob set o ddata gan ystyried rhyw, cenedligrwydd, dylanwad rhieni, ac addysg grefyddol y myfyrwyr. Cynhyrchodd y dadansoddiad hwn gasgliadau craff ynghylch pynciau fel:

  • budd cymdeithasol addysg grefyddol;
  • effaith rhai ffactorau personol a chyd-destunol ar berthynas pobl ifanc ‚ chrefydd;
  • taflwybr eu perthynas ‚ chrefydd dros amser.

Crynhowyd pob un o'r astudiaethau hyn yn y llyfr Religion and education: The voices of young people in Ireland, a olygwyd gan Dr Gareth Byrne a'r Athro Leslie J. Francis.

Astudiaeth I: Traddodiad Greer

Cydweithiodd Canolfan y Santes Fair ‚ Sefydliad Mater Dei yn Nulyn i efelychu ac ymestyn yr ymchwil arloesol a sefydlwyd gan Dr John E Greer ymhlith myfyrwyr chweched dosbarth mewn ysgolion Protestannaidd yng Ngogledd Iwerddon ym 1968. Cafodd gwaith Greer ei ailadrodd yn systematig ym 1978, 1988, 1998 a 2010 yng Ngogledd Iwerddon o fewn ysgolion Catholig yn ogystal ag ysgolion Protestannaidd, gan ymestyn hefyd i Weriniaeth Iwerddon yn 2010. Cynhaliwyd pedwar dadansoddiad ar wah‚n o'r data, pob un yn canolbwyntio ar ddimensiwn gwahanol o'r data. Mae crynodebau o bob un o'r cyhoeddiadau yn yr astudiaeth hon ar gael i'w llwytho i lawr.

Astudiaeth II: Y Genhedlaeth Filflwyddol

Mae'r ail astudiaeth yn ddadansoddiad o ddata a gasglwyd o fewn y sector ysgolion Catholig yng Ngweriniaeth Iwerddon. Roedd y myfyrwyr a arolygwyd yn rhan o'r genhedlaeth o bobl ifanc a anwyd yn y degawd o gwmpas y flwyddyn 2000; cenhedlaeth sydd wedi cael ei galw'n Genhedlaeth Filflwyddol. Cynhaliwyd pedwar dadansoddiad ar wah‚n o'r data, pob un yn canolbwyntio ar ddimensiwn gwahanol o'r data. Mae crynodebau o bob un o'r cyhoeddiadau yn yr astudiaeth hon ar gael i'w llwytho i lawr.

Astudiaeth III: Addysg Grefyddol ac Amrywiaeth Grefyddol

Mae'r drydedd astudiaeth yn ymwneud ‚ data a gasglwyd trwy'r arolwg Amrywiaeth Grefyddol a Phobl Ifanc a weinyddwyd gan Ganolfan Addysg Grefyddol Iwerddon (ICRE) ymhlith myfyrwyr 13 i 15 oed rhwng 2013 a 2015. Cynhaliwyd tri dadansoddiad ar wah‚n o'r data, pob un yn canolbwyntio ar wahanol ddimensiynau'r data fel budd cymdeithasol addysg grefyddol, effaith dylanwad rhieni ar bresenoldeb yn yr eglwys, a golwg fyd-eang anffyddwyr gwrywaidd ifanc. Mae crynodebau o bob un o'r cyhoeddiadau yn yr astudiaeth hon ar gael i'w llwytho i lawr.

Ymestynnodd yr astudiaeth hon y Prosiect Agweddau Pobl Ifanc at Amrywiaeth Grefyddol i gynnwys Gweriniaeth Iwerddon. Roedd y prosiect Amrywiaeth Crefyddol yn brosiect tair blynedd a ariannwyd, gyda Rhaglen Crefydd a Chymdeithas AHRC / ESRC (2009-2012) a gasglodd ac a ddadansoddodd wybodaeth am bobl ifanc a'u hagweddau at amrywiaeth grefyddol ym mhob un o bedair gwlad y DU (Lloegr , Gogledd Iwerddon, yr Alban, a Chymru) yn ogystal ‚ Llundain fel achos arbennig. Mae gwybodaeth fanylach yn ogystal ‚ chrynodebau o'r 48 cyhoeddiad a ddeilliodd o'r prosiect yn y DU ar gael ar dudalen Pobl Ifanc ac Amrywiaeth Grefyddol y wefan hon.

Cyhoeddiadau ar gael

Lawrlwythwch y rhestr lawn o gyhoeddiadau o'r prosiect hwn (gan gynnwys crynodebau).

Os hoffech ddarllen mwy am unrhyw un o'r cyhoeddiadau hyn, cysylltwch ‚
 Chanolfan y Santes Fair.