Ymchwil


Lles a Gwydnwch Clerigion

Mae Canolfan y Santes Fair wedi cydweithio nifer o Eglwysi dros y blynyddoedd i adeiladu corff diogel o wybodaeth am les clerigion a gorweithio, ac am yr amrywiol ffactorau sy'n hyrwyddo gwydnwch clerigion.

Mae prosiectau diweddar wedi'u comisiynu gan Eglwys yr Alban a chan Fyddin yr Iachawdwriaeth. Mae'r set ddilynol o bapurau diweddar a gyhoeddwyd o 2017 yn cynnig rhai mewnwelediadau i'r corff ymchwil hwn.

Cafwyd llawer o ganfyddiadau arwyddocaol a chymwys o'r prosiect hwn, fel:  
  • Mae boddhad uchel mewn Gweinidogaeth yn tueddu i arwain at lefel is o flinder emosiynol mewn Gweinidogaeth;
  • Mae nodweddion personoliaeth unigol yn effeithio ar fregusrwydd gweithwyr Gweinidogaeth yn achos blinder emosiynol sy'n gysylltiedig gwaith. Mae hyn yn awgrymu y dylid ystyried gwahaniaethau personoliaeth unigol wrth ddarparu cymorth seicolegol;
  • Mae hapusrwydd personol yn rhoi amddiffyniad rhag blinder emosiynol sy'n gysylltiedig gwaith, hyd yn oed os yw'r gwaith yn waith blinedig. Mae'r canfyddiad hwn yn awgrymu y gall cadarnhau hapusrwydd personol fod o fudd i iechyd seicolegol gweithwyr Gweinidogaeth;
  • Gall yr ymdeimlad o fod yn cael cefnogaeth gan gynghorwyr proffesiynol wneud iawn am y lefelau straen a deimlir gan Glerigion;
  • Mae nodweddion personoliaeth yn effeithio ar gyfeiriadedd arweinwyr eglwysig tuag at naill ai roi blaenoriaeth i archwiliad crefyddol neu at roi blaenoriaeth i sicrwydd crefyddol. Felly, mae dewis seicolegol yn effeithio ar yr y dull o arweinyddiaeth y bydd unigolyn yn ei ddefnyddio yn ei eglwys.Cyhoeddiadau ar gael

Lawrlwythwch y rhestr lawn o gyhoeddiadau o'r prosiect hwn (gan gynnwys crynodebau).
Os hoffech ddarllen mwy am unrhyw un o'r cyhoeddiadau hyn, cysylltwch
 Chanolfan y Santes Fair.