Ymchwil


Prosiect Llais y Myfyrwyr (arolwg agweddiad ysgolion cynradd)

Mae Canolfan y Santes Fair wedi gweithio gyda’r Eglwys yng Nghymru i gynnal arolwg agwedd blynyddol ar gyfer ysgolion cynradd o fewn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru ledled y Dalaith. Mae'r arolwg yn proffilio agweddau crefyddol ac iechyd ysbrydol disgyblion, ac mae hyn yn ategu asesiad proffesiynol ysgolion eglwys. Mae cwmpas yr arolwg yn neilltuol o arwyddocaol, mae'n rhoi cyfle i ystod eang o ddadansoddiadau gael eu cynnal yn y sector hwn yn ogystal darparu adroddiadau blynyddol unigol i'r holl ysgolion sy'n cymryd rhan.

Cynhaliwyd y Prosiect Llais Myfyrwyr ymhlith disgyblion blwyddyn 5 a blwyddyn 6 o fewn 88 o ysgolion cynradd yr Eglwys yng Nghymru yn ystod tair blynedd ysgol yn olynol: 2014-15, 2015-16, a 2016-17. Nodau'r prosiectau oedd cyrchu lleisiau myfyrwyr ar draws tri maes:
  • y meysydd ethos a nodwyd gan system arolygu SIAMS;
  • lles ysbrydol;
  • agweddau tuag at Gristnogaeth.

Bob blwyddyn, roedd ysgolion a gymerai ran yn cael proffil o ymatebion eu myfyrwyr wedi'i osod ochr yn ochr throsolwg o ymatebion gan fyfyrwyr ym mhob ysgol a gymerodd ran. Anogwyd ysgolion unigol i ddefnyddio'r deunyddiau hyn ar gyfer:
  • gwerthuso eu sefyllfa bob blwyddyn;
  • nodi meysydd i'w gwella;
  • asesu eu taflwybr unigol o flwyddyn i flwyddyn.

Sefydlwyd y Prosiect Llais Myfyrwyr gan yr Eglwys yng Nghymru a'i lunio gan yr Athro David W. Lankshear a'r Athro Leslie J. Francis gan weithio gyda Chanolfan y Santes Fair ac Uned Ymchwil Crefyddau ac Addysg Warwick.

Byddai David Lankshear a Leslie J. Francis yn gwerthfawrogi'r cyfle i drafod canlyniad y Prosiect Llais Myfyrwyr gyda'r rhai sy'n siapio ysgolion eglwys mewn esgobaethau eraill.

 

Cyhoeddiadau ar gael

Lawrlwythwch y rhestr lawn o gyhoeddiadau o'r prosiect hwn (gan gynnwys crynodebau).
Os hoffech ddarllen mwy am unrhyw un o'r cyhoeddiadau hyn, cysylltwch
 Chanolfan y Santes Fair.